Privacyverklaring​ ​FysioStofberg

Privacy is een belangrijk onderwerp, en hoewel er tegenwoordig veel bedrijven en instanties zijn die informatie over u en ons hebben of verzamelen, doen we er alles aan om zo vertrouwelijk en veilig mogelijk met gegevens om te gaan. Wij volgen en respecteren de geldende wetgeving, en belangrijker, u zelf en uw rechten en vrijheden. Onderdeel van de zorgverlening door ons, voor u, is goed omgaan met uw gegevens. In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe wij met uw (medische) gegevens omgaan. Uw rechten en plichten inzake de AVG en de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) zijn te vinden via de site van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.

Cookies die we hanteren op fysiostofberg.com zijn:

 • Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zo wordt er op fysiostofberg.com gebruikgemaakt van cookies om in te kunnen loggen en te reageren.
 • Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Verzamelen van informatie
Indien u bij één van de praktijken van FysioStofberg een behandeling wilt ondergaan, moeten wij gegevens over u verzamelen. Denk hierbij aan gegevens die nodig zijn om een afspraak met u te kunnen maken, vragenlijsten te kunnen versturen, medische gegevens om het behandelplan op te stellen en de behandelvooruitgang inzichtelijk te maken, maar ook gegevens noodzakelijk om behandelingen te kunnen declareren.
Mocht u meer willen weten over de modelregeling t.b.v. behandeling en voortgang, vindt u in de bijlage meer informatie. klik hier

Verantwoordelijkheid voor verwerking van persoonsgegevens

FysioStofberg wordt ondersteund door en maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op uw gegevens uit te voeren. Denk hierbij aan software leveranciers om u bij behandeling in te kunnen schrijven, uw vooruitgang in kaart te brengen, declaraties aan zorgverzekeraars in te dienen en afspraken te plannen. Wij blijven echter te allen tijde verantwoordelijk voor uw gegevens. Er zijn overeenkomsten met deze leveranciers en wij zien erop toe dat indien uw gegevens worden verwerkt, dit gebeurt volgens de eisen die de AVG stelt.

Welke gegevens verzamelt FysioStofberg van u:

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sekse, burgerservicenummer (BSN), documentnummer legitimatiebewijs, huisarts, inschrijfnummer zorgverzekering, visitatie, medische gegevens, (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten.

Gegevensverzameling

Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

 • Het verlenen van de best mogelijke medische zorg.
 • Het bieden van de best mogelijke begeleiding en dienstverlening op het gebied van fysieke klachten, leefstijl, inzetbaarheid en algemene gezondheid.
 • Het kunnen voeren van gedegen administratie en het uitvoeren van juiste declaratie.
 • Verbetering van de kwaliteit van de door ons geleverde zorg door intern onderzoek.
 • Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs (stagiaires) en voorlichting. De gegevens worden anoniem verwerkt en niet te herleiden naar een persoon.

Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen (minimaal 15 jaar na beëindiging van de laatste behandeling, zie de WGBO).

Gegevensuitwisseling

FysioStofberg stuurt persoonsgegevens alleen naar andere organisaties in de volgende gevallen:

 • U verleent toestemming en verzoekt ons om gegevens te delen met derden.
 • Uw zorgverzekeraar t.b.v. declaratie van de geleverde zorg.
 • Naar andere zorgverlener(s) wanneer er gegronde redenen zijn om te vrezen voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.
 • Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden.

Voor het delen van informatie met andere zorgverleners, zal akkoord gegeven moeten worden, waarbij het de voorkeur geniet om dit akkoord te bevestigen middels ondertekening van een toestemmingsverklaring of acceptatie van de algemene voorwaarden bij de dienstverlening van FysioStofberg.

Beveiliging

FysioStofberg heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bovendien zorgt FysioStofberg er, samen met partners, voor dat nieuwe beveiligingsmaatregelen beschikbaar worden gesteld en worden geïmplementeerd.

Aanvullend op de eed gezworen door elke fysiotherapeut en zorgverlener om discreet om te gaan met persoonsgegevens, hebben alle medewerkers van FysioStofberg zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 • Opslag van gegevens binnen beveiligde (online) omgeving of software.
 • Uw persoonsgegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang en medewerkers zien toe op het afsluiten en opbergen van informatie voor onbevoegden.
 • Communicatie over beveiligde verbindingen of platforms.
 • Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd alvorens te delen. Uiteraard onder de bij ‘Gegevensuitwisseling’ genoemde condities.
 • Gegevens opgeslagen binnen een beveiligde (online) omgeving of software, worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de AVG.
 • Verwerkersovereenkomsten met partijen die voor FysioStofberg persoonsgegevens verwerken.

Hyperlinks

De website van FysioStofberg kan links naar andere websites van derde partijen bevatten. FysioStofberg kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites en de inhoud ervan. Wanneer u de website van FysioStofberg verlaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van uw privacy. Lees daarom de privacyverklaring van de betreffende website goed door.

Rechten

Als het gaat om uw eigen persoonsgegevens, heeft u de volgende rechten:

 • Recht op informatie: via deze verklaring laten wij u weten welke gegevens er van u verwerkt worden en met welk doel.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren, te verwijderen of mee te nemen (dataportabiliteit). Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende therapeut of betrokken werknemer verzoeken deze te wijzigen. Bevindingen, fysiotherapeutische diagnose en conclusies van de behandelend therapeut vallen niet onder de gegevens waar u volgens de wet inzage op heeft. Deze gegevens worden op verzoek van u (of door derden) verstrekt en vereisen uw schriftelijke toestemming.
  Aan de wens voor verwijderen van gegevens kan alleen tegemoet gekomen worden indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven.
 • U mag een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier toevoegen.
 • U mag, in bepaalde gevallen, zich tegen de verwerking van uw gegevens verzetten.
 • U mag, in bepaalde gevallen, een gegeven toestemming voor gebruik of delen van persoonsgegevens, intrekken.

Vragen

Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens binnen FysioStofberg, kunt u contact opnemen met de aangewezen functionaris voor gegevensbescherming (FG). U kunt hem bereiken via roelof@fysiostofberg.nl. 

Klachten

Voor klachten kunt u contact opnemen met info@fysiostofberg.nl. Contactgegevens van de praktijk zijn als volgt:

FysioStofberg
Dorpstraat 119
6441 CD Brunssum

Ook voor het uitoefenen van uw rechten als betrokkene kunt u contact opnemen. Houd er rekening mee dat wij uw identiteit kunnen verifiëren voorafgaand aan het in behandeling nemen van uw verzoek.

Wijzigingen

Deze verklaring kan gewijzigd worden. Indien dit gebeurt zal dit vermeld worden op de website. Deze laatste versie dateert van 25 mei 2018